česky english deutsch по русски
jazyk ČZ a.s. Praha (Strakonice)
autodíly,turbodmychadla,manipulační technika,desta,slévarna,litina,hliník,strojírna,vysokozdvižné vozíky,řetězy,nástrojárna,nástroje,formy,obráběcí stroje,gastro,kalírna
Personální politika firmy:

Počty zaměstnanců podle druhů podnikatelské činnosti:
Ukazatel r. 2004 r. 2005 r. 2006
Počet pracovníků celkem 1390 1184 1476
výroba 1184 1237 1270
služby 206 203 206
Pozn.: Údaje v průměrných přepočtených stavech


Sociální program společnosti:

Sociální program vychází z potřeby organizace vytvořit optimální podmínky pro stabilizaci a motivaci zaměstnanců, pro jejich identifikaci s vykonávanou prací a s firmou. Celý komplex sociálních aktivit je chápán nejen jako zdroj pracovní motivace, ale jako podpůrný systém personální práce, který vytváří podmínky pro zvýšenou pracovní iniciativu a lepší pracovní podmínky v širším pojetí.Firma ČZ motivuje zaměstnance za účelem:
 • vytvoření vztahu k firmě
 • důrazu na kvalitní práci
 • stabilizace

Hlavní směry sociálního programu:
 1. Zlepšování pracovních podmínek
 2. Zdravotní péče
 3. Stravování
 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 5. Ochrana pracovních míst a jejich rušení
 6. Zabezpečení v nezaměstnanosti
 7. Seniorský program
 8. Služby zaměstnavatele zaměstnancům
 9. Péče o zvláštní skupiny zaměstnanců

ad 1. Zlepšování pracovních podmínek
Některá zvýhodnění vyplývající ze současné kolektivní smlouvy
 • zkrácená pracovní doba na 37,5 hodin týdně
 • dovolená na zotavenou je prodloužena o jeden pracovní týden
 • zvýšení nároků na poskytnutí volna s náhradou mzdy nad rámec zákonných opatření
 • poskytování odměn za pracovní a životní výročí a při odchodu do důchodu
 • poskytování příspěvku na dovolenou a vánoce

Společnost:
 • vynakládá prostředky na udržení a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a to jak investičními akcemi, tak údržbou a opravami stávajících staveb a zařízení
 • důsledně propaguje čistotu a pořádek na pracovištích a zvyšování kulturnosti pracovního prostředí
ad 2. Zdravotní péče
Všichni zaměstnanci společnosti mají zabezpečenou lékařskou péči u smluvních lékařů ČZ, a.s. Každý zaměstnanec má dále možnost volby ošetřujícího lékaře dle vlastního rozhodnutí. Společnost poskytuje zdarma preventivní lékařské prohlídky všem zaměstnancům .
ad 3. Stravování
Zaměstnavatel umožňuje provozem vlastního zařízení závodního stravování všem zaměstnancům stravování v průběhu pracovní směny formou teplé kuchyně. Dbá na to, aby byla při přípravě a výdeji dodržována hygienická pravidla a kultura stolování. Zaměstnavatel přispívá všem zaměstnancům na jedno hlavní jídlo denně.
ad 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Závazky zaměstnavatele v této oblasti řeší kolektivní smlouva.

Společnost :
 • důsledně realizuje nápravná opatření z kontrol příslušných orgánů
 • poskytuje zaměstnancům nezbytné pracovní a ochranné pomůcky pro výkon činnosti podle interního předpisu
 • průběžně provádí interní prověrky BHP na pracovištích s cílem snížit rizika pro zdraví zaměstnanců.
ad 5. Ochrana pracovních míst a jejich rušení
Zaměstnavatel přijímá svoji odpovědnost, že pracovní místa mohou být rušena pouze z odůvodněným záměrem dosáhnout efektivní zaměstnanosti.
ad 6. Zabezpečení v nezaměstnanosti
V případě rozvázání pracovního poměru výpovědí z organizačních důvodů se odkládá splácení finančních pohledávek zaměstnavatel vůči zaměstnanci po dobu, po kterou je zaměstnanec veden úřadem práce v evidenci uchazečů o zaměstnání, nejdéle však po dobu 12 měsíců.
ad 7. Seniorský program
Zaměstnanci, který je u společnosti ČZ zaměstnán 20 a více let a do dovršení důchodového věku mu zbývá 10 a méně let je poskytnuta zvýšená ochrana v případě uvolňování zaměstnanců z organizačních důvodů a převodů na jiné vhodné pracovní místo.
ad 8. Služby zaměstnavatele zaměstnancům
Zaměstnavatel bude zaměstnancům, v rámci svých provozních možností a v souladu se svými interními předpisy zapůjčovat předměty nevýrobní povahy, provádět opravy a jiné práce, odprodávat nepotřebný materiál.
ad 9. Péče o zvláštní skupiny zaměstnanců
 • Sociální výpomoc
  V případě mimořádně závažných sociálních událostí poskytne zaměstnavatel jednorázovou sociální výpomoc.
 • Péče o důchodce
  Všem zájemcům z řad bývalým zaměstnanců je umožněn odběr teplých jídel za zvýhodněnou cenu a jsou jim poskytovány některé další výhody z kolektivní smlouvy.


cs en de ru 

autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna rehabilitace autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna rehabilitace